Over Net Brussel

Over ons

Institutioneel kader

Net Brussel is een paragewestelijke instelling type A : het staat onder rechtstreeks toezicht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie. Bij Net Brussel werken ongeveer 3.000 personen.

De visie, missie en waarden van Net Brussel vormen de fundamenten van de unieke bedrijfscultuur van Net Brussel.

Visie

Samen met u een meer serene samenleving opbouwen.

Missie

Garanderen dat de stad gezonder wordt via afvalophaling en verwerking, reinigsacties en sensibilisering.

Waarden

 

Foto van de Kunstberg in Brussel

Respect

Net Brussel beseft dat het respect voor de menselijke factor bepalend is voor het welslagen van zijn opdrachten en ondersteunt zowel het burgerlijk engagement van de gebruikers van de stad als het professioneel engagement van zijn werknemers. De onderneming hecht ook belang aan het respect voor het stedelijk kader waarin we leven en, ruimer nog, voor het leefmilieu.

 

 

Foto van handen die op elkaar liggen om de samenwerking te symboliseren

 

Samenwerking

Het werk van Net Brussel kan alleen efficiënt zijn als iedereen samenwerkt (inwoners, handelaars en ondernemers, gemeenten, administraties, etc.). We willen deze samenwerking en het verantwoordelijk gedrag aanmoedigen.

 

 

 

Foto van kinderen die afval in een blauwe container gooien

Pedagogie

Informatie en bewustmaking zijn essentieel om het afvalstoffenbeheer en de netheid van de openbare ruimte te verbeteren. Onze medewerkers krijgen niet alleen een onthaalopleiding maar ook voorgezette opleidingen. Ze worden regelmatig geïnformeerd over de opdrachten en waarden van de onderneming.

 

 

 

Foto van een groep mensen in de Nieuwstraat

Begeleiding

Net Brussel is steeds in de weer om tegemoet te komen aan de verwachtingen en noden van de burgers, en om zijn diensten en prestaties te verbeteren. De onderneming wilt dichtbij iedereen staan en toegankelijk zijn voor iedereen, ook zijn medewerkers.

Een dienst aan de bevolking gecertificeerd ISO

Net Brussel engageert zich voor een certificeringsproces sinds 2004. Sinds 2006 zijn alle ophalingsactiviteiten gecertificeerd.

Het ISO 9001-certificaat vereist:

 • Het uitvoeren van kwaliteit op het werk
 • Het zoeken naar middelen om onze dienstverlening te verbeteren
 • De tevredenheid van de bewoners en onze klanten (sommige klanten eisen dat hun afvalophaler ISO-gecertificeerd is).

Wij worden jaarlijks doorgelicht door een externe instantie die nagaat of we een proces van continue kwaliteitsverbetering van onze diensten nastreven en de ISO-norm 9001 naleven.

Aanvullend op de ISO-norm 9001 engageert Net Brussel zich sinds 2013 voor de ISO-norm 14001. Daarbij ligt de nadruk op het milieuaspect. In november 2013 behaalden we een ISO 14001-certificaat voor de Specifieke Ophalingen en hun ondersteunende processen.

De Algemene directie heeft een visie inzake kwaliteit en milieu omschreven warin de strategische doelstellingen zijn opgenomen.

Deze verbetering vertaalt zich concreet in de volgende strategische doelstellingen: 

 • Het Agentschap voorbereiden op de ecologische en stedenbouwkundige uitdagingen van morgen;
 • De zichtbaarheid van het Agentschap bij de Brusselaars verbeteren;
 • Een dynamische en sociale werkgever zijn;
 • Verbetering van de ophaaldiensten van Brussels huishoudelijk afval en grofvuil met het oog op het behalen van een recyclage-percentage van 65 % tegen 2030;
 • Instaan voor een kosten- en inkomstenbeheersing van het Agentschap bij al zijn activiteiten 

Sociaal en maatschappelijk engagement

EEN WERKGEVER DIE TELT

Net Brussel is vandaag één van de grootste werkgevers voor laaggeschoolde werkkrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer dan 80% van onze medewerkers zijn arbeiders. De meesten zijn tussen 25 tot 35 jaar oud en hebben geen diploma of waren tijdelijk ingeschreven als werkzoekende voor hun aanwerving.

BEROEPSINSCHAKELINGPROGRAMMA'S

Deze programma's zijn voor veel werkzoekenden de sleutel tot een beroep :

 • De artikel 60-overeenkomst van de OCMW-wet voorziet dat mensen met een leefloon gedurende 1 jaar beroepservaring opdoen bij een werkgever. De OCMW's van Brussel-Stad, Molenbeek en Schaarbeek hebben zo'n overeenkomst met Net Brussel en geven hiermee jaarlijks 30 personen werk.
 • De Rosetta-overeenkomst geeft schoolverlaters onder de 26 jaar zo snel mogelijk een kans op een eerste werk gedurende 1 jaar. Bij Net Brussel gaan jaarlijks ongeveer 80 rosetta's aan de slag.
 • De Gesco-overeenkomst helpt langdurige en meestal laaggeschoolde werkzoekenden aan een job van onbepaalde duur. Het aantal aanwervingen van deze mensen verschilt jaarlijks.

RESPECT VOOR DE WERKNEMER

Werken bij Net Brussel kan soms zwaar zijn. Daarom heeft Net Brussel maatregelen getroffen om de impact hiervan op de gezondheid van zijn werknemers te beperken. .

Aanwervingen verlopen op basis van medische en fysieke testen. In geval van een arbeidsongeschiktheid worden werknemers overgeplaatst naar sectoren met minder zware activiteiten. Dankzij de herklassering naar de reinigingsdienst kunnen laders boven de 55 jaar hun loopbaan bij de onderneming voortzetten. Tot slot biedt vervroegde uittreding oudere werknemers de mogelijkheid om op verdiend pensioen te gaan na jaren van zware fysieke inspanning.

Financiële en logistieke middelen

BUDGET

Het budget voor 2021 bedraagt 281.300.000 EUR.. Wilt u graag meer details over alle inkomsten en uitgaven van het Agentschap ? Raadpleeg dan het administratief budget.

VESTIGINGEN

Vanuit 8 exploitatiezetels, 1 centrale garage en een administratieve zetel voert Net Brussel zijn opdrachten efficiënt uit. Zo beperkt het Agentschap zijn verplaatsingen.

WAGENPARK

Meer dan 700 voertuigen en straatveegmachines worden dagelijks ingezet voor het afvalbeheer en de netheid van de stedelijke ruimte.