Structuur

U vindt hierna een korte beschrijving van de verschillende diensten van Net Brussel.

Elk van deze diensten, die niet losstaan van elkaar, vervult specifieke opdrachten, onder het toezicht van de Algemene directie en met een gezamenlijke doelstelling: het welzijn van de werknemers en de goede dienstverlening aan de Brusselaars en aan Brussel.


DE OPERATIONELE DIENSTEN

Foto van werklieden die de vrachtwagen inladen tijdens de ophaling

De operationele diensten zijn het werkelijke zenuwcentrum van Net Brussel. Zij staan in voor de afvalophaling en de reiniging, twee onderdelen die voor de burger bijzonder belangrijk zijn omdat ze zorgen voor een aangename leefomgeving, een gezonde thuis en schone straten.

Reinigingsdienst

 • De Reinigingsdienst bestaat uit meer dan 600 medewerkers en beschikt over flink wat logistieke middelen (200 voertuigen). Ze worden 7 op 7 ingezet, tussen 5.00 uur 's ochtends en middernacht. ;
 • 410 km gewest- of gemeentewegen worden onderhouden: mechanische veging, manuele veging, straatkolkenreiniging (15.000), lediging van de vuilnisbakken (meer dan 5.000), sanering rond de stations, anti-graffitibehandeling, bladopruiming ...;
 • Daarnaast staat de Reinigingsdienst ook in voor de reiniging op festiviteiten: Irisfeest, 20 km van Brussel, Gay Pride, markten, rommelmarkten ...

Ophaaldienst

Net Brussel organiseert ophalingen aan huis in zakken of in containers (voor de meeste appartementsgebouwen) en stelt inzamelpunten ter beschikking.

 • Uw zakken mogen niet zwaarder zijn dan 15 kg
 • Snijdende voorwerpen (bijv. gebroken glas) moeten goed verpakt worden om snijwonden te voorkomen, bij u en bij onze ploegen.
 • Hou u aan de dagen voor het buitenzetten van uw zakken.

 

Dienst Specifieke ophalingen

De dienst Specifieke ophalingen is hoofdzakelijk gelegen in Buda (de ADR is in Bempt ondergebracht) en bestaat uit ongeveer 280 personen
Deze dienst is belast met de ophaling van de fracties die niet worden opgehaald door de klassieke huisvuilophalingen, op de gewestwegen. Hij staat in voor het beheer en de ophalingen van :

 • Glasbollen ;
 • Grofvuil ;
 • Sluikstorten ;
 • Ophalingen in containervrachtwagens ;
 • Chemische producten.

Naast deze fracties, staat de sector Buda ook in voor het beheer van het afval van de gewestelijke containerparken.


INFRASTRUCTUUR EN PROJECTEN

Afbeelding van een infrastructuur

De cel Infrastructuur en projecten beheert alles in verband met de gebouwen voor de opdrachten van Net Brussel. De cel heeft verschillende taken:

 • Planning van de verbouwingen van bestaande gebouwen en van nieuwe gebouwen; 
 • Analyse van de behoeften, uitwerking van oplossingen, budgetevaluatie van de projecten;  
 • Plaatsing van overheidsopdrachten van werken;
 • Beheer van de verschillende gespecialiseerde technische functies;
 • Toezicht op de activiteiten van de cel;
 • Opvolging van de budgettaire uitgaven van de cel;
 • Opvolging van de technische punten van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk);
 • Beheer van de projecten van Net Brussel en van de dochterondernemingen belast met de afvalverwerking.


SUPCC

Logo van Net Brussel Pro

In 2016 heeft Net Brussel een nieuwe organisatie ingevoerd onder de naam ‘Support Clients et Citoyens’ (SupCC). De organisatie heeft drie doelstellingen:

 • Een grotere tevredenheid van burgers en klantenbinding;
 • Een groter welzijn en grotere doeltreffendheid van de medewerkers die administratieve en commerciële contacten onderhouden met klanten en burgers;
 • Minder geschillen en lagere kosten van geschillendossiers dankzij een proactiever beheer van de klantenrelaties.


SupCC wil vragen van klanten en burgers doeltreffender behandelen.

De nieuwe dienst SupCC is het resultaat van de samenvoeging van de competenties van het Callcenter en de Commerciële en Klachtendienst in een enkele afdeling. Vervolgens is de dienst onderverdeeld in vijf functionele cellen die elk gespecialiseerd zijn in een specifiek aspect van de ondersteuning van klanten en burgers:

 • Advies aan klanten en burgers;
 • Verkoop en prospectie;
 • Ophaling, levering en controles;
 • Contracten, facturatie en solvabiliteit;
 • Verkoop, bestekken en offertes.


De specialisatie van de cellen gaat gepaard met een nauwe transversale samenwerking en een betere verspreiding van informatie, dankzij een krachtige IT-infrastructuur


ALGEME DIRECTIE

Beeld ter illustratie van de Algemene directie

De Algemene directie bestaat uit een directeur-generaal, de heer Frédéric Fontaine.

De opdrachten van de Algemene directie omvatten: :

 • Het gewestbeleid inzake afvalophaling en afvalverwerking ondersteunen en uitwerken..
 • De werking van het Agentschap Net Brussel optimaliseren door de reorganisatie van het management en van de diensten.
 • De vergaderingen met de vakbondsorganisaties leiden..
 • De ontwikkeling van de commerciële inkomsten verzekeren en consolideren.

Visie van de Algemene Directie inzake kwaliteit en milieu (PDF)


DE DIENST AANKOOP EN LOGISTIEK

Foto van een persoon die op een computer werkt

De dienst Aankoop en Logistiek ziet toe op de meeste aankopen van Net Brussel via de plaatsing van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten. Deze ondersteunende cel centraliseert de aanvragen van de operationele en de administratieve diensten.


ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN WAGENPARK

Foto van het wagenpark

De dienst houdt zich voornamelijk bezig met de aankoop van nieuwe voertuigen en andere machines, alsook met het onderhoud en reparaties daarvan. Ook zorgen ze ervoor dat ze administratief en technisch in orde zijn. De dienst beheert eveneens de dossiers van verkeersongelukken.


RECHERCHE & VERBALISATIE

Foto van een personeelslid van Recherche en Verbalisatie met zoom op zijn armband

De dienst Recherche en Verbalisatie bestaat uit een dertigtal medewerkers en bestrijdt overtredingen op het gebied van afvalbeheer.

De met het toezicht belaste personeelsleden kunnen processen-verbaal opstellen, alle nuttige of noodzakelijke onderzoeken verrichten, verwittigingen geven en alle nuttige maatregelen nemen om te voorkomen dat een strafbaar feit wordt gepleegd of dat het milieu of de volksgezondheid wordt bedreigd.


DIENST INTERNE AUDIT

Foto van een lijst

De belangrijkste opdracht van de dienst Interne audit bestaat erin actief bij te dragen aan de verbeterde werking van Net Brussel, door erop toe te zien dat de werkprocedures op het terrein goed worden uitgevoerd.

Met zijn team van 9 mensen dat is samengesteld uit operationeel personeel en werknemers van de centrale administratie, is de dienst uitstekend gediversifieerd om het globale karakter en de diversiteit van de onderneming en haar activiteiten te begrijpen.


DIENST FINANCIËN

Foto van grafieken

De dienst Financiën bestaat uit een tiental medewerkers die werken in de diensten Financiën en Geschillen.

De dienst Financiën voert de vele facturen van de verschillende leveranciers van het Agentschap in en betaalt ze. Hij boekt alle inkomsten (waaronder commerciële inkomsten) van Net Brussel boekhoudkundig.

De jaarbegroting van het Agentschap, de boekhoudkundige balans alsook de maandelijkse btw-aangifte worden door deze dienst opgemaakt.


COMMUNICATIEDIENST

Twee mensen die met elkaar praten om communicatie te symboliseren

De Communicatiedienst bestaat uit een twintigtal medewerkers en een vertaalster.

Enerzijds staat de Externe communicatie in voor de informatieoverdracht van Net Brussel aan de burgers. Ze sensibiliseert de Brusselaars voor de sortering en voor de netheid door zich te richten tot de jongeren en volwassenen (verenigingen, inwoners, …). Ze neemt de communicatie met de pers voor haar rekening.

Anderzijds, is er de interne communicatie die de informatie van de Directie overbrengt naar alle medewerkers en die de coherentie en cohesie van de organisatie versterkt.


DIENST PERSONEELSBELEID

Afbeelding ter illustratie van de selectie van kandidaten

Deze dienst draait op meerdere cellen met elk hun specialisatie:

 • de loonadministratie
 • de loopbaan
 • de aanwerving
 • de medische aangelegenheden
 • de tuchtaangelegenheden
 • de opleiding 


ISO-DIENST

Logo van de ISO-certificaten

De ISO-dienst bestaat uit 2 medewerkers. Zijn opdracht is de handhaving van de certificeringen ISO 9001 (Kwaliteitssysteem)en ISO 14001 (Milieusysteem). Onze taken :

 • Ervoor zorgen dat de documenten die via Intranet ter beschikking zijn, de laatste versies zijn.
 • Controleren dat het systeem wordt toegepast op de verschillende niveaus, dat iedereen de goede documenten gebruikt.
 • Opvolgen van de Kwaliteitsverbeteringsacties die worden aangebracht door het personeel of die zijn vastgesteld bij een non-conformiteit.
 • Begeleiden van de externe certificeringsinstelling op het terrein tijdens een audit van het Agentschap.


JURIDISCHE DIENST

Beeld ter illustratie van de juridische diensten

De Juridische dienst bestaat uit 3 juristen.

Als ondersteuningsdienst (analyse, advies, redactie, …) die de Algemene directie en andere diensten/sectoren van Net Brussel bijstaat in de verschillende rechtstakken (administratief recht, sociaal recht, milieurecht, …), zowel preventief als in contentieuze fase, heeft hij zijn aandeel in de werking en ontwikkeling van Net Brussel.